Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Konzularne zadeve /Državljanstva /

Državljanstvo Republike Slovenije

Svetujemo, da prosilci vprašanja glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije naslovijo na uradne institucije Republike Slovenije (zlasti Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Urad  Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Veleposlaništva Republike Slovenije, Upravne enote). Zaradi tveganja morebitnih zlorab in goljufij odsvetujemo pridobivanje informacij na drugih spletnih straneh ali pri zasebnikih, ki ponujajo storitev urejanja in pridobivanja dokumentacije z namenom pridobitve državljanstva Republike Slovenije.

Državljanstvo Republike Slovenije se pridobi po rodu, z rojstvom v Sloveniji, lahko pa tudi v postopku naturalizacije. Vabimo vas, da si več o vsaki od teh tem preberete na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve RS in v Zakonu o državljanstvu Repubilke Slovenije.

Na Veleposlaništvu RS v Buenos Airesu lahko vložite prošnjo za:

A. priglasitev v državljanstvo (v skladu s 5. in 6. členom zakona);
B. ugotovitev državljanstva;
C. izredno naturalizacijo (v skladu s 13. členom zakona).

Vlagatelj oz. zakoniti zastopnik mora izpolniti in podpisati slovenski obrazec, predstaviti potrebno dokumentacijo (tuji dokumenti morajo biti overjeni in prevedeni v slovenski jezik) ter plačati konzularno takso. Za obravnavo vaše vloge se je potrebno naročiti za termin v konzularni pisarni veleposlaništva.

Vlogo lahko vložite tudi neposredno v Sloveniji, osebno ali preko pooblaščenca, ki v vašem imenu opravi vsa opravila (predloži dokumentacijo, plača takso, spremlja celoten postopek in sprejema dokumentacijo). Takse v Sloveniji so drugačne (nižje) kot v tujini.

A. PRIGLASITEV V DRŽAVLJANSTVO

Mladoletnega otroka, rojenega v tujini (dvema slovenskima državljanoma ali le enemu slovenskemu državljanu), priglasijo v slovensko državljanstvo starši.

1. V primeru, da je otrok mladoleten, rojen v tujini in sta oba starša slovenska državljana (v skladu s 1. ali 3. točko 4. člena o državljanstvu)

2. V primeru, da je otrok mladoleten, rojen v tujini in je le en od staršev slovenski državljan (v skladu s 5. členom Zakona o državljanstvu)

>>> Če je slovenski državljan le en starš, mora k vlogi podati soglasje tudi drug starš, ki je tuji državljan:

>>> Če je otrok starejši od 14 let, mora podati izjavo, da se strinja s priglasitvijo v slovensko državljanstvo (v skladu z 8. členom Zakona o državljanstvu)

3. V primeru, da je oseba stara od 18. do dopolnjenih 36. let starosti, rojena v tujini in je le eden od staršev slovenski državljan (v skladu s 6. členom Zakona o državljanstvu)

Dokumentacija, našteta na koncu vsakega obrazca, mora biti overjena in prevedena v slovenski jezik.

B. UGOTOVITEV DRŽAVLJANSTVA

Postopek ugotovitve državljanstva je vezan na specifične okoliščine vsakega posameznika in se uporablja takrat, ko prosilec ne ve, ali ima on ali njegovi starši/stari starši slovensko državljanstvo (so se odselili iz ozemlja Slovenije že pred desetletji, niso vpisani v državljanske knjige, niso vpisani v register slovenskih državljanov ipd.). V tem postopku uradna oseba v Sloveniji ugotavlja državljanstvo za konkretno osebno ob upoštevanju predpisov o državljanstvu, ki so veljali na današnjem območju Republike Slovenije v času rojstva osebe pa do trenutka, ko se ugotavlja njeno državljanstvo. Postopek zna biti dolgotrajen, saj je potrebno preučiti starejšo zakonodajo in vse okoliščine posameznega primera. Uradna oseba ob koncu postopka izda ugotovitveno odločbo (»pozitivno« - prosilec že ima slovensko državljanstvo ali »negativno« - prosilec nima slovenskega državljanstva). V primeru, da nima državljanstva, lahko vloži vlogo za izredno naturalizacjo.

Daljši postopek - kadar polnoletni prosilec ni rojen v RS niti nima obeh staršev slovenskega državljanstva oz. ima pomankljive podatke o svojih starših.

Krajši postopek - kadar je polnoletni prosilec rojen v Sloveniji ali ima oba starša s slovenskim državljanstvom.

Dokumentacija, našteta na koncu vsakega obrazca, mora biti overjena in prevedena v slovenski jezik.

C. SPREJEM V DRŽAVLJANSTVO

Potomci slovenskih izseljencev do drugega kolega lahko pridobijo državljanstvo v postopku izredne naturalizacije. V tem primeru Vlada RS na podlagi dokumentacije in mnenj pristojnih organov v Republiki Sloveniji ugotavlja korist države iz nacionalnih razlogov.

Pri tem je pomembno, da prosilec jasno dokaže večletno aktivno osebno vez s Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali drugih izseljenskih organizacijah. Prosilec priloži ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje njegove navedbe.

Dokumentacija, našteta na koncu vsakega obrazca, mora biti overjena in prevedena v slovenski jezik.